ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ _ Για να εκτιμήσουμε καλύτερα την αξία της Ασφάλισης!

Ο θεσμός της Ιδιωτικής Ασφάλισης δεν είναι επαρκώς αναπτυγμένος στη χώρα μας σε σχέση με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικός παράγοντας της σχετικής υστέρησης είναι η έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης. Ο ρόλος του Μεσίτη Ασφαλίσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και την ενημέρωση πάνω σε θέματα που αφορούν την Ασφάλιση.
Συχνά θέτονται εύλογες ερωτήσεις που απαιτούν διεξοδική απάντηση. Για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση της εκάστοτε επιθυμητής ασφαλιστικής κάλυψης, θεωρήσαμε σκόπιμο κάποιες ερωτήσεις με τις αντίστοιχες απαντήσεις  να τις ομαδοποιήσουμε ως εξής:


ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ_Υπηρεσίες Μεσίτη Ασφαλίσεων
Αναφέρεται ο ρόλος της Εταιρείας ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ και ο τρόπος λειτουργίας της στην αγορά.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης
Επισημαίνονται οι βασικές παράμετροι που χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη εξειδικευμένη ασφάλιση και που ο κάθε ενδιαφερόμενος Επαγγελματίας  (Φυσικό Πρόσωπο ή Επιχείρηση), θα πρέπει να γνωρίζει.

Ασφάλιση Κατασκευής Έργων
Αναφέρονται βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους κινδύνους στα πλαίσια υλοποίησης τεχνικών έργων, που κάθε εμπλεκόμενος Φορέας (Κύριος του Έργου - Χρηματοδότης, Εργολάβος, Υπεργολάβος, Προμηθευτής), θα πρέπει να γνωρίζει.

Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων
Επισημαίνονται οι βασικές παράμετροι που σχετίζονται με ασφάλιση διαφόρων επιχειρηματικών κινδύνων.