ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Συχνές Ερωτήσεις

Τι σημαίνει ασφάλιση έργων και τι πρέπει να γνωρίζει ο Μηχανικός, Εργολάβος - Κατασκευαστής;  

Είναι γνωστό πως οι μεγάλες έγνοιες και ευθύνες του Εργολάβου - Κατασκευαστή δεν περιορίζονται μόνον στις συνήθεις υποχρεώσεις – «τριβές» με τις Δημόσιες Υπηρεσίες (Πολεοδομία, ΙΚΑ), τους Υπεργολάβους, τους Προμηθευτές ή με τον Εργοδότη – Κύριο του Έργου. Είναι ευρύτερες και μοιραία συνοδεύουν την κατασκευαστική-επιχειρηματική δραστηριότητά του. Σχετίζονται με κινδύνους ζημιών – αστοχιών στο κατασκευαζόμενο έργο καθώς και ατυχημάτων σε Τρίτους  ή στο απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό. Πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου Μηχανικοί, Εργολάβοι - Κατασκευαστές πλήρωσαν ακριβά το τίμημα του τυχαίου ζημιογόνου γεγονότος, του ανθρώπινου λάθους, «της κακιάς ώρας»,...
Σύγχρονο «εργαλείο» που εξομαλύνει το συγκεκριμένο «βάρος» είναι η Ασφάλιση. «Κλειδί» για να είναι γόνιμη είναι η αρτιότητα και πληρότητα του Ασφαλιστηρίου/ων. Τούτο, αποτελεί επαγγελματική ευθύνη του Ασφαλιστή ο οποίος διαμεσολαβεί  στην όλη διαδικασία (ανάληψη κινδύνων, σύναψη Ασφαλιστηρίου/ων, παρακολούθηση και διευθέτηση τυχόν ζημιών.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη Μελέτη και Κατασκευή των έργων; 

Η κατασκευή είναι ως γνωστόν μια σχετικά πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία έντασης Κεφαλαίου (Χρηματοδότηση), Υπηρεσιών (Μελέτη – Επίβλεψη - Υπηρεσίες Συμβούλου), Εργασίας, Υλικών και χρήσης Μηχανικών Μέσων  (Εργολάβοι – Υπεργολάβοι).  Μοιραία η διαδικασία αυτή εμπεριέχει μια σειρά πιθανών κινδύνων που όταν επέλθουν μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο ίδιο το Έργο, σε Τρίτους ή στο απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό. Ειδικότερα επισημαίνονται:

  • Κίνδυνοι που σχετίζονται με Μελέτη – Επίβλεψη - Υπηρεσίες Συμβούλου
  • Κίνδυνοι που σχετίζονται με τυχαία γεγονότα (φωτιά, πλημμύρα, κλπ), με ασυνήθη φυσικά φαινόμενα ή και με ανωτέρα βία (σεισμός, θεομηνία), δολιοφθορές κλπ.
  • Ατυχήματα σε Τρίτους ή και σε εργαζόμενους στα πλαίσια κατασκευής του έργου
  • Κατασκευαστικοί-τεχνολογικοί κίνδυνοι ανθρωπογενούς χαρακτήρα, σχετιζόμενοι με λανθασμένη μελέτη, κακοτεχνία ή ελαττωματικό υλικό (δηλαδή, αντίστοιχα ευθύνη Μελετητή, Κατασκευαστή, Προμηθευτή).

Ασφαλίζονται οι παρακάτω κίνδυνοι;

ΝΑΙ. Πρόκειται για τα standard Ασφαλιστήρια «Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων» (CAR / EAR) και "Επαγγελματικής Ευθύνης" Μελετητού - Συμβούλου που παρέχουν υπηρεσίες στα πλάισια του όλου έργου.
Σημειώνεται πως υπάρχει και κάποιο ειδικό ασφαλιστήριο που καλύπτει την «10ετή Εγγύηση της Κατασκευής» για τυχόν ζημιές από «κρυφά» ελαττώματα που μπορεί να εκδηλωθούν στην περίοδο της 10ετίας μετά την παράδοση-παραλαβή του αποπερατωμένου έργου.

Πως εφαρμόζεται η ασφάλιση "Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων" (CAR / EAR) ; 

Πρόκειται, κατά βάση, για τυποποιημένη ασφάλιση. Ωστόσο, επισημαίνεται πως πρόκειται για ασφαλιστικό «προϊόν» που διατίθεται από περιορισμένο αριθμό Ασφαλιστικών Εταιρειών. Επιπλέον, το προϊόν αυτό απαιτεί απαραιτήτως τη συνδρομή εξειδικευμένου φερέγγυου Ασφαλιστικού Συμβούλου, ώστε ή όλη διαδικασία να σχετίζεται με ένα ελάχιστο κόστος και να παρέχει τη μέγιστη δυνατή εξασφάλιση σε περίπτωση ζημίας στο έργο, σε Τρίτους ή στο απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό.

Ποιους καλύπτει η συγκεκριμένη ασφάλιση "Κατά Παντός Κινδύνου"; 

Καλύπτει όλους τους συμμετέχοντες στην κατασκευή (Χρηματοδότη – Κύριο του Έργου, Εργολάβο Κατασκευαστή, Υπεργολάβους, Προμηθευτές) για τις τυχόν ζημιές στο έργο, σε προϋπάρχοντα-παρακείμενα ή όμορα κτήρια καθώς επίσης για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων ή του απασχολούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού (Αστική Ευθύνη Εργοδότη
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισημαίνεται πως το ασφαλιστήριο "Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβου" δεν καλύπτει την ευθύνη του Μελετητή - Επιβλέποντα. Αυτός μπορεί να καλύπταται μόνο με ανεξάρτητο Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης για την εν γένει δραστηριότητά του.

 

Πότε θα πρέπει να γίνεται η ασφάλιση; 

Κατά την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης, δηλαδή πριν την έναρξη της κατασκευής του έργου. Κατά βάση, θα πρέπει να αποτελεί μέριμνα του κάθε Κατασκευαστή ακόμη και αν δεν του επιβάλλεται ως συμβατική υποχρέωση από τον Χρηματοδότη / Κύριο του Έργου. Η διάρκεια της Ασφαλιστικής Κάλυψης Κατασκευής και Επαγγελματικής Ευθύνης στα πλαίσια έργου θα πρέπει απαραίτητα να έχει ισχύ για κάποιο χρονικό διάστημα και πέραν της αποπεράτωσης τού έργου.

Πως υλοποιείται η Ασφάλιση; 

Όπως και κάθε Ασφάλιση, με τη συμπλήρωση κατάλληλης Αίτησης και με την προσκόμιση των απαραίτητων πληροφοριών και με τη συνδρομή εξειδικευμένου Ασφαλιστικού Συμβούλου. Ο τελευταίος διαθέτοντας επαρκή ασφαλιστική κάλυψη Επαγγελματικής Ευθύνης για τα τυχόν λάθη ή παραλείψεις που μπορούν να ζημιώσουν τον Πελάτη του, θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • να προσφέρει σωστή ενημέρωση γύρω από τους κινδύνους και την ασφάλισή τους
  • να διαπραγματεύεται το κόστος ελέγχοντας τους όρους ασφάλισης και
  • να διευθετεί αποτελεσματικά τις τυχόν ζημιές ή απαιτήσεις αποζημίωσης