ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Οι σύγχρονες εξελίξεις και η οικονομική κρίση δημιουργούν συνθήκες έντονου ανταγωνισμού και έντασης κινδύνου. Η Ασφάλιση είναι η μόνη σύγχρονη λύση για τη νομική & οικονομική θωράκιση της όποιας επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Πέρα από τις βασικές ασφαλιστικές καλύψεις Περιουσιακών Στοιχείων, Απώλειας Εσόδων/Κερδών, Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού, Οχημάτων κλπ, η Εταιρεία «ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.» είναι σε θέση να προτείνει ασφαλιστικές καλύψεις ειδικών κινδύνων, διασφαλίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα της Επιχείρησης. Για τις εξειδικευμένες ασφαλίσεις που η εγχώρια ασφαλιστική αγορά εμφανίζει αδυναμία να ανταποκριθεί με τη δέουσα επάρκεια και αξιοπιστία, γίνεται προσέγγιση των Lloyd’s και της ευρύτερης ασφαλιστικής αγοράς του Λονδίνου.

 


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ & ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Product Guarantee & Recall)

"Γιατί... ακόμη και τα καλύτερα συστήματα διασφάλισης ποιότητας δεν μπορούν να μηδενίσουν τον κίνδυνο οικονομικής ζημιάς από παραγωγή ελαττωματικού προϊόντος"

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αφορά εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις καθώς και διαμεταφορείς ανεξαρτήτου εθνικότητας, προορισμού ή προέλευσης φορτίου ή είδους μεταφορικού μέσου. Η ασφάλιση μεταφοράς εμπορευμάτων γίνεται με ανοικτό ετήσιο ή κατά περίπτωση ασφαλιστήριο, με διεθνείς Ρήτρες I.C.C. του Λονδίνου και σε οποιοδήποτε νόμισμα (EURO, USD ή Λίρες Αγγλίας)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

"Γιατί... αυτός που ρυπαίνει, πρέπει να πληρώνει ακόμη και το κόστος της απορρύπανσης"
Κάλυψη οικονομικών συνεπειών ή/και κυρώσεων εις βάρος της Επιχείρησης λόγω ρύπανσης του περιβάλλοντος εξ αιτίας ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της ή λόγω της δραστηριότητάς της.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ «10ΕΤΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

"Επειδή... και ο καλύτερος Κατασκευαστής μπορεί... να αστοχήσει"
Κάλυψη ζημιών εξ αιτίας «κρυφών ελαττωμάτων» στα δομικά στοιχεία της κατασκευής, που μπορεί να εκδηλωθούν στη 10ετία μετά την αποπεράτωσή της.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

"Γιατί... η Πληροφορία, αποτελεί κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο όλο και πιο πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον της σύγχρονης εποχής"
Πλήρης κάλυψη ζημιών και οικονομικών απωλειών της Επιχείρησης, λόγω τυχαίων γεγονότων ή κακόβουλων ενεργειών από Υπαλλήλους η Τρίτους (Προσβολή από ιούς, επίθεση από Hackers). Επιπλέον, κάλυψη τυχόν απαιτήσεων Τρίτων εξαιτίας δόλιας χρήσης του Διαδικτύου όπως: παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, Δυσφήμιση, Μόλυνση με ιό, παραβίαση προσωπικών δεδομένων κλπ.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΛΙΜΕΝΩΝ & ΜΑΡΙΝΩΝ

"Γιατί οι πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις δημιουργούν και επιβάλλουν νέες ανάγκες για την ορθολογική διαχείριση και ασφάλιση κινδύνων, πέρα από την κρατική μέριμνα, που συχνά αποδεικνύεται ανεπαρκής..."
Κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι Τρίτων / Κοινού των διαφόρων Φορέων που παρέχουν υπηρεσίες για τη λειτουργία αεροδρομίων, λιμένων και μαρινών.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (FINE ARTS & HIGH VALUE OBJECTS)

Άρτια ασφαλιστική κάλυψη έργων τέχνης και αντικειμένων μεγάλης αξίας (ιδιωτικές συλλογές, εκθέσεις κλπ)