ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ SECURITY

Υπηρεσίες Ασφάλειας (Security) & Ασφάλιση (Insurance)

Οι σύγχρονες εξελίξεις στην κοινωνία και στο επιχειρείν δημιουργούν όλο και πιο έντονα συνθήκες ανασφάλειας. Η προληπτική Ασφάλεια έναντι κινδύνων που απειλούν φυσικά πρόσωπα, περιουσιακά στοιχεία ή και άυλα αγαθά (εταιρική φήμη, διαρροή πληροφοριών κλπ), είναι απαραίτητη. Στο πλαίσιο αυτό, οι διάφοροι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Security) καλούνται να προσφέρουν υπηρεσίες που να εμπνέουν τα απαραίτητο αίσθημα Ασφάλειας. Προς τούτο, πρέπει να είναι Πιστοποιημένοι για την τεχνική επάρκειά τους και παράλληλα, να προσφέρουν κατάλληλη Εγγύηση στον εκάστοτε Πελάτη τους (Ιδιώτη ή Επιχείρηση). Και, η Εγγύηση αυτή σύμφωνα με τη διεθνή - ευρωπαϊκή πρακτική, λέγεται “Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης”.  

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Ένας Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας, βάσει νόμου έχει ευθύνη έναντι των Πελατών του και υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν οικονομική ζημιά που προκάλεσε λόγω λάθους  ή παράλειψης που διέπραξε ή φέρεται να διέπραξε (ανεπαρκής γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας, λανθασμένη συμβουλή, ελαττωματικό υλικό ή άστοχη εγκατάσταση συστήματος ασφάλειας), στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Η ζημιά σε Πελάτη μπορεί να είναι απώλεια περιουσιακών στοιχείων ή και έμμεση οικονομική απώλεια (διαφυγόντα κέρδη, απώλεια πληροφοριών, διαρροή προσωπικών δεδομένων, εταιρική δυσφήμιση κλπ).

Τι καλύπτει η Ασφάλιση Επαγγελμαιτκής Ευθύνης

  • Αξιώσεις αποζημίωσης Πελατών στο πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας περιουσίας - υλικών αγαθών, προσώπων ή πληροφορικών συστημάτων
  • Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας (κακόβουλη “επίθεση”)
  • Έξοδα και δαπάνες για νομικές έρευνες – πραγματογνωμοσύνη – διαμεσολάβηση ή διαιτησία για εξωδικαστική διευθέτηση της αξίωσης αποζημίωσης (Σημείωση: Το ασφαλιστήριο Lloyd's δεν προβλέπει αποζημίωση κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, πρακτική που συνηθίζεται σε κλασικά ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης στη χώρα μας).

Γιατί χρειάζεται το Ασφαλιστήριο Επαγγελμαιτκής Ευθύνης

  • Ένα αξιόπιστο Ασφαλιστήριο, όπως είναι αυτό που φέρει τη “σφραγίδα”  Lloyd’s, είναι ουσιαστική νομική και οικονομική κάλυψη για την Αστική Ευθύνη από τυχόν λάθος ή παράλειψη στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Ασφάλειας
  • Εκφράζει ποιότητα και φερεγγυότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών αφού η τυχόν οικονομική ζημιά Πελάτη ή/και Τρίτου, θα αποζημιωθεί από αξιόπιστη Ασφαλιστική Εταιρεία (πχ Lloyd's)
  • Αποτελεί κίνητρο δημιουργίας και οικονομικής προόδου αφού με το αίσθημα ασφάλειας που προσφέρει, ενθαρρύνει τον Ασφαλισμένο στο να αναλαμβάνει επαγγελματικούς κινδύνους και πρωτοβουλίες.

Γιατί να εμπιστευθείτε την "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ - Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd's"

  • Διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία, στον κλάδο των ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης.
  • Παρέχει “εγγυημένες” υπηρεσίες με βάση τη δική της Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης μέχρι 3.000.000€/απαίτηση για τυχόν λάθη ή/και παραλείψεις της.
  • Ακολουθεί διεθνή πρότυπα και προτείνει αξιόπιστες οικονομικές λύσεις, που εμπνέουν σιγουριά και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου.

Διαδικασία Ασφάλισης

Γίνεται απευθείας ή μέσω Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή με συμπλήρωση και υποβολή απλοποιημένης Αίτησης Ασφάλισης.