ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (CYBER RISK INSURANCE)

Κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον της ηλεκτρονικής πληροφορίας και του διαδικτύου είναι εκτεθειμένη σε νέους ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται με παραβίαση, από κάποιον εσωτερικό ή εξωτερικό παράγοντα, της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας ή της διαθεσιμότητας πληροφοριών. Αποτέλεσμα,  άμεσες ζημιές στα ηλεκτρονικά συστήματα και στα δεδομένα της επιχείρησης ή/και  έμμεσες  οικονομικές απώλειες για την επιχείρηση από περιπτώσεις δυσφήμισης, απώλειας εμπιστοσύνης πελατών ή/και  προμηθευτών ή ακόμη και πρόστιμα από αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.
Με βάση τα παραπάνω, η ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνων διαδικτύου είναι απαραίτητη και η ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ" προσφέρει αξιόπιστη και οικονομική λύση.

Σημαντική εξέλιξη σχετικά με το θέμα είναι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία των δεδομένων (General Data Protection Regulation, γνωστός και ως GDPR),  με ισχύ από 25/05/2018, ο οποίος καθιστά υποχρεωτική τη θέσπιση μηχανισμών προστασίας και αναφοράς συμβάντων παραβίασης συστημάτων προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, ο Κανονισμός αυτός  προβλέπει ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Ενδιαφέρει

Κάθε επιχείρηση που διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα. Ενδεικτικά:

 • Τράπεζες, Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα 
 • Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών
 • Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς
 • Νοσοκομεία - Κλινικές - Ιατρικά Κέντρα 
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών
 • Εταιρείες Μεταφορών και logistics
 • Εταιρείες λιανικού εμπορίου
 • Οργανισμούς Δημοσίου συμφέροντος

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο

 • Δαπάνες διαχείρισης ζημιογόνων συμβάντων στα πληροφοριακά συστήματα με τη συνδρομή εξειδικευμένων συμβούλων πληροφορικής και νομικών συμβούλων
 • Ζημιές σε συστήματα Η/Υ ως αποτέλεσμα διαδικτυακού εγκλήματος
 • Απώλεια εσόδων από διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας λόγω περιστατικού παραβίασης πληροφοριακών συστημάτων
 • Απώλεια φήμης Επιχείρησης
 • Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων
 • Υποστήριξη και καταβολή λύτρων σε περιπτώσεις Διαδικτυακού Εκβιασμού

Γιατί να εμπιστευθείτε την "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ"

 • Διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία διεθνών προδιαγραφών στον κλάδο των επιχειρηματικών ασφαλίσεων.
 • Παρέχει υπηρεσίες με «εγγύηση», καθότι η ίδια διαθέτει Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης με Όριο μέχρι 3,000,000€/απαίτηση για τυχόν λάθη ή/και παραλείψεις της.
 • Ακολουθεί διεθνή πρότυπα και προτείνει αξιόπιστες οικονομικές λύσεις που εμπνέουν σιγουριά και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου.

Διαδικασία Ασφάλισης

Συμπληρώστε την Αίτηση Ασφάλισης.