ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_Για τη σωστή Ασφάλιση!

Τι είναι Insurance Broker (Μεσίτης Ασφαλίσεων);

Είναι το πρόσωπο, το οποίο έχει ως αποκλειστικό έργο, κατ' εντολή του ασφαλιζομένου, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής εταιρείας, έναντι προμήθειας που καταβάλλεται από την εκάστοτε επιλεγόμενη ασφαλιστική εταιρεία, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη ασφαλιστηρίου και να βοηθά κατά τη διαχείριση ενδεχόμενης ζημιάς εκπροσωπώντας πάντα τον Ασφαλισμένο.
____________________________________________________________________________________

Γιατί να προτιμήσω ένα Insurance Broker;

Γιατί εξ ορισμού και εκ του Νόμου, σε αντιδιαστολή με τον Πράκτορα ή Σύμβουλο Ασφαλίσεων που προωθεί/ πουλάει ασφαλιστικά προϊόντα για λογαριασμό μιας ασφαλιστική εταιρείας, ενεργεί και διαπραγματεύεται για τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου πελάτη του έναντι του οποίου φέρει αντικειμενική ευθύνη για τυχόν οικονομική ζημιά που μπορεί να προκαλέσει από λάθη ή παραλείψεις στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών του.
____________________________________________________________________________________

Γιατί να προτιμήσω την "ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.";

Γιατί διαθέτει οργάνωση, τεχνογνωσία και εμπειρία ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
Διαπραγματεύεται σωστές ασφαλίσεις με αξιόπιστες ελληνικές και διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες.
Προσφέρει ασφαλιστική εγγύηση (κάλυψη της δικής της Επαγγελματικής Ευθύνης) για τυχόν ζημιογόνα λάθη ή παραλείψεις μέχρι το ποσό των 3,000,000€ ανά απαίτηση. 
Επιπλέον, γιατί διαθέτει ευρύτερη αναγνώριση για το κύρος, τη φερεγγυότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών της, χαρακτηριζόμενη από την αγορά ως «μπουτίκ» στον επαγγελματικό χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
___________________________________________________________________________________

Τι είναι η αγορά των LLOYD'S και πώς λειτουργούν;

Είναι ένας ασφαλιστικός οργανισμός που ξεκίνησε το 1688. Περιλαμβάνει περί τα 78 Συνδικάτα τα οποία μπορούν να θεωρηθούν σαν αυτόνομες ασφαλιστικές εταιρίες. Κάθε Συνδικάτο ξεχωριστά, καθοδηγούμενα από τους ειδικούς αξιολογητές κινδύνων που ονομάζονται Underwriters, αναλαμβάνει την ασφάλιση κινδύνων και πληρώνει τις τυχόν ζημιές.
Τα Lloyd’s, είναι η "ομπρέλα" κάτω από την οποία γίνεται η διαχείριση όλων των Συνδικάτων και μέσα από διάφορους μηχανισμούς ελέγχουν - διασφαλίζουν την αξιοπιστία της αγοράς. Η φερεγγυότητα των Lloyd’s αξιολογείται με “Α+” από τους γνωστούς ανεξάρτητους οίκους Standard & Poor's, A.M. Best και Fitch Ratings.
Τα Lloyd’s με το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και οργάνωσης που διαθέτουν, ενθαρρύνουν την καινοτομία και φημίζονται για την ευελιξία καθώς και την ταχύτητα στην εκτίμηση και ασφαλιστική κάλυψη εξειδικευμένων και μεγάλων κινδύνων.
____________________________________________________________________________________

Ποιος είναι ο “Ανταποκριτής των Lloyd’s” (Binding Authority of Lloyd’s);

Είναι ο Μεσίτης (Broker) Ασφαλίσεων ο οποίος έχει το δικαίωμα ανάληψης κινδύνων, έκδοσης συμβολαίων και διαχείρισης ζημιών για λογαριασμό των Lloyd’s, σύμφωνα με ειδική Σύμβαση (Binding Authority) που έχει συνάψει με κάποιο Συνδικάτο των Lloyd’s.
Περά από τον έλεγχο νομιμότητας από την εγχώρια Εποπτική Αρχή, ένας "Ανταποκριτής των Lloyd’s" υφίσταται αυστηρούς περιοδικούς ελέγχους αξιοπιστίας, τεχνικής και οργανωτικής επάρκειας τόσο από τα Lloyd’s όσο και από ανεξάρτητο Ελεγκτικό Φορέα που ορίζουν. Το τελευταίο, είναι ίσως το πλέον αξιόπιστο Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας με διεθνή αναγνωρισιμότητα για ένα επαγγελματία Μεσίτη Ασφαλίσεων.
____________________________________________________________________________________

Αν “κλείσει” η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ, τι θα γίνει με τα ασφαλιστήρια Lloyd’s που έχει εκδώσει;

Σε μια τέτοια ακραία περίπτωση, τα ασφαλιστήρια που έχουν εκδοθεί είναι, σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση «Binding Authority”, εγγυημένα από τους Lloyd’s. Αν δεν διαβιβασθεί το χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστηρίων σε κάποιο άλλο Ανταποκριτή των Lloyd's, η διαχείριση τυχόν διαδικαστικών – νομικών θεμάτων που μπορεί να προκύψουν αναλαμβάνεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο των Lloyd’s στην Ελλάδα που αναφέρεται και στο Ασφαλιστήριο και είναι η LLOYD’S GREECE ΑΕ (Βουκουρεστίου 25Α, 10671 Κολωνάκι, Αθήνα).