ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο (Προεδρικό Διάταγμα 108 /2013) έχει αναβαθμίσει το επάγγελμα του Έλληνα Ηλεκτρολόγου. Για την προστασία του Καταναλωτή αλλά και του ίδιου του επαγγελματία Ηλεκτρολόγου προβλέπεται η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Ηλεκτρολόγου (άρθρο 12, παράγραφος 6 του ΠΔ108/2013), για την περίπτωση που υπάρξουν ατυχή ζημιογόντα συμβάντα από λάθη ή παραλείψεις του.
Η  Εταιρεία “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ”, διαθέτοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία, με βάση Εξουσιοδότηση από τους Lloyd’s, εκδίδει Ασφαλιστήρια Επαγγελματικής Ευθύνης με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος
και με αξιοπιστία Lloyd's!

Ασφαλιστήριο Lloyd's - Τι καλύπτει

Καλύπτει την ευθύνη του Ηλεκτρολόγου σε σχέση με το «καλώς έχει» των ηλεκτρολογικών εργασιών (Πρωτόκολλο Ελέγχου, Τεχνική Έκθεση Παράδοσης Έργου κ.λπ.), που έγιναν από δικό του συνεργείο ή κάποιου άλλου για λογαριασμό του. Ειδικότερα, το Ασφαλιστήριο καλύπτει:
- Αξιώσεις αποζημιώσεις για σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής και για υλικές ζημιές. Πέρα από τις άμεσες περιλαμβάνονται  και έμμεσες / αποθετικές ζημιές (διαφυγόντα κέρδη, ηθική βλάβη - ψυχική οδύνη κ.λπ.), που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Ηλεκτρολόγου κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
- Δαπάνες για έρευνες εμπειρογνωμόνων, δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα εφόσον δεν υπάρξει εξωδικαστική διευθέτηση της υπόθεσης.

Διαδικασία Ασφάλισης (απευθείας ή μέσω Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή)

  • Συμπλήρωση των βασικών στοιχείων και άμεσος προσδιορισμός κόστους.
  • Άμεση έκδοση & αποστολή Ασφαλιστηρίου Lloyd’s με το αντίστοιχο Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης Επαγγελματικής Ευθύνης Ηλεκτρολόγου, σύμφωνα με την απαίτηση του ΠΔ108/2013 (άρθρο 12, παράγροφος 6).